ໃຜຮູ້ເບາະແສມີລາງວັນໃຫ້…ຢັກຢອກເງິນບໍລິສັດໄປ 70 ລ້ານກີບ

ໃຜຮູ້ເບາະແສມີລາງວັນໃຫ້…ຢັກຢອກເງິນບໍລິສັດໄປ 70 ລ້ານກີບ

ຢັກຢອກເງິນບໍລິສັດໄປ 70.000.000 ກີບ ໃຜຮູ້ເບາະແສມີລາງວັນໃຫ້

ປະກາດຊອກຫາ ພະນັກງານ ຢັກຢອກດງິນບໍລິສັດໄປ 70 ລ້ານກວ່າກີບ

ປະກາດຊອກຫາ ພະນັກງານ ຢັກຢອກເງິນບໍລິສັດໄປ 70 ລ້ານກວ່າກີບ ຢັກຢອກເງິນບໍລິສັດໄປ 70.000.000 ກີບ ໃຜຮູ້ເບາະແສມີລາງວັນໃຫ້

ຂ່າວລາວ