ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງຍັງຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາບໍລິສັດໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂພາຍໃນ 120ວັນ

ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງຍັງຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງແຈ້ງມາບໍລິສັດໃຫ້ປັບປຸງແກ້ໄຂພາຍໃນ 120ວັນ

ການບໍລິການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງຍັງຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງປະເທດລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ອອກແຈ້ງ ການເມື່ອ ບໍ່ດົນມານີ້ເຖິງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດກຽ່ວກັບສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງການກໍານົດອັດຕາການເກັບຄ່າບໍລິການຜ່ານ ທາງດ່ວນ ແລະ ອັດຕາເເລກປຽ່ນເງິນໂດລາໃນໂຄງການສໍາປະທານທາງ ດ່ວນແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ເພາະເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາສໍາປະທານໂດຍເຫັນໄດ້ມີຫຼາຍຂອດບໍລິການທີ່ບໍລິສັດເປັນຜູ້ກໍານົດຕາມລໍາພັງໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຮອງຮັບຈາກລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຕາມແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂ່າວລາວ