ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຫຍັງແດ່ ເພື່ອຊີ້ນຳ ນຳພາປະເທດຊາດ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຫຍັງແດ່ ເພື່ອຊີ້ນຳ ນຳພາປະເທດຊາດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວຫນ້າລັດຖະບານ, ຮັບຜິດຊອບໂດຍຕົງ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ, ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອງເຂດທົ່ວປະເທດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີ ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ດັງນີ້:

1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ;

2. ຊີ້ນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການອຶ່ນ ທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;

3. ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອວປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງລັດຖະບານ;

4. ສະເຫນີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕຳແຫນ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

5. ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວຫນ້າທະບວງ, ຮອງຫົວຫນ້າທະບວງ, ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊ່ວຍຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວຫນ້າກົມ, ຫົວຫນ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ;

6. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງ ແຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້ານະຄອນຫລວງ ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງເອົາ; ມີຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເຫນີ ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້ານະຄອນຫລວງ ກ່ຽວກັບການ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫລື ປົດຕໍາແຫນ່ງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້ານະຄອນຫລວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວຫນ້າເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ກ່ອນມະເຫນີສະພາປະຊາຊົນ ຫລື ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

7. ເລື່ອນຊັ້ນ ຫລື ປົດຊັ້ນ ພັນເອກ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ; ສະເຫນີປະທານປະເທດ ເລື່ອນຊັ້ນ ຫລື ປົດຊັ້ນນາຍພົນ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;

8. ສະເຫນີປະທານປະເທດ ແຕ່ງຕັ້ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫລື ຜູ້ຕາງຫນ້າທີ່ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປລາວ ໄປປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫລື ຮຽກກັບຄືນປະເທດ;

9. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃຫ້ສັນຊາດ, ຖອນສັນຊາດ, ປະສັນຊາດ, ໃຫ້ສັນຊາດລາວຄືນ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ເປັນພົນລະເມືອງກິດຕິມະສັກ;

10. ສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ການຍົກເລິກ, ການລົບລ້າງການເຂົ້າຮ່ວມສັນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ໃນລະດັບລັດ;

11. ສະເຫນີ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ໃນລະດັບລັດ; 12. ສະເຫນີ ປະທານປະເທດ ຕົກລົງມອບ ຫລື ປະດັບຫລຽນຄໍາແຫ່ງຊາດ, ຫລຽນກຽດຕິຄຸນ, ຫລຽນໄຊ, ນາມມະຍົດສູງສຸດແຫ່ງລັດ ແລະ ຕົກລົງໃຫ້ການຍ້ອງຍໍດ້ວຍຮູບການອຶ່ນ;

13. ອອກ ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການຂອງລັດຖະບານ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການອຶ່ນທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງກ່ນປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;

14. ງົດການປະຕິບັດ, ລົບລ້າງ ຫລື ຍົກເລິກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການທີ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອຶ່ນ, ຍົກເວັ້ນ ຄໍາຕົກລົງກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ;

15. ມອບສິດ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕາງຫນ້າລັດຖະບານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຂຸມ, ລົງນາມໃນສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ;

16. ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ;

17. ລາອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງ ເມື່ອເຫັນວ່າຕົນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານສະຂະພາບ ຫລື ດ້ວຍເຫດຜົນອຶ່ນ;

18. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອຶ່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ຂ່າວລາວ