ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ

ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ

ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ຈາກເຫດການເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊາວອຸບົນປະເທດໄທ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ຈາກເຫດການເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊາວອຸບົນປະເທດໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນ covid 19

ຂ່າວລາວ