ຖືກເລກ ຮັບ 800ລ້ານກີບ ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ

ຖືກເລກ ຮັບ 800ລ້ານກີບ ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ

ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ !! ຖືກເລກ ຮັບ 800 ລ້ານກີບ ລາຍທຳອິດຂອງປະເທດ

ມືຈົນສັ່ນ 800.000.000₭ ຄົນທໍາອິດ ຂອງປະເທດລາວ #ສຸ່ມເລກທ້າຍ 149 ເຕັມໆ

ຖືກເລກ ຮັບ 800ລ້ານກີບ ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ຂອງຫວຍພະຍານາກ  ໂທ້ໆ ວິກິດແບບນີ້ຖືກເລກໃສ່ ກະຄັກຕື່ມ

ບໍລິຄໍາໄຊ ເຮັງນໍາປ້າຍລົດ 4149 #ເງິນໂກດ_ເງິນຕື້ #ນີ້ລະລວຍນໍາເລກທີ່ແທ້ຈິງ

ເຊີ່ງນາມສັດທີ່ອອກແມ່ນເລກ ຄວາຍ

ຂ່າວລາວ