ເຮັດທຸກຢາງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້

ເຮັດທຸກຢາງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້

ເຮັດທຸກຢາງເພືອພວກເຈົ້າເຮົາເມື່ອຍຫາຍໃຈຈົນບໍ່ອອກເຮົາກໍສູ້ເອົາເຄືອງໄປສົ່ງໃຫ້ຄົນເຈັບຢູ່ໂໍຮງ​

ໝໍຂອບໃຈທຸກກຳລັງໃຈທີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີແຮງສູ້ຕໍ່

ເມື່ອຍຫຼາຍກໍພັກຜ່ອນເທີ້ດ,ບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບຕົນເອງ

ຂໍໃຫ້ແພດໝໍ ແລະ ພະຍາບານທຸກທ່ານປອດໄພ ສູ້ສູ້ໆເດີ້ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸກເວລາ

ຂ່າວລາວ