ເສດຖະກິດ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 3,6% ໃນປີ 2021

ເສດຖະກິດ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 3,6% ໃນປີ 2021

ປະເທດລາວ Pathedlao ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນມີນາ 2021 ເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວທີ່ 4%, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຂໍ້ສົມມຸດຖານຫລາຍຢ່າງ ເຊິ່ງມີປັດໄຈການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ການເລັ່ງສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນການລະບາດໃນຊຸມຊົນ

ທະນາຄານໂລກໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3,6% ໃນປີ 2021 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2020 ມີພຽງແຕ່ 0,5%

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ອາດຈະຫລຸດລົງຫລາຍກວ່າຕົວເລກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ຖ້າຍັງມີການລະບາດຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການສືບຕໍ່ມາດຕະການ ຫຼື (ລ໋ອກດາວ) ການໄປມາຂອງພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ

ຂ່າວລາວ