ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ IT ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນກົງຈັກບັນດາພະແນກ ແລະ ສາຂາ

ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ IT ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນກົງຈັກບັນດາພະແນກ ແລະ ສາຂາ

ປະກາດ ຂ່າວດີ ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມມັກແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວຽກງານ ໄອທີ

ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ IT ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນກົງຈັກບັນດາພະແນກ ແລະ ສາຂາ, ເຊິ່ງຈະເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກງານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25/08/2021 ຫາ 27/08/2021.

ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:021 264407-21 www.nbb.com.la

ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ້ມນີ້:

ຂ່າວລາວ