ສຸດທ້າຍໄປບໍ່ລອດ ຖື ກໄລລາ ຈັ ບຕ າຍ

ສຸດທ້າຍໄປບໍ່ລອດ ຖື ກໄລລາ ຈັ ບຕ າຍ

ຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍກໍ້ ເຫດຍີ ງເມ ຍໂຕເອງຕາຍພອ່ມລູກນອ່ຍໃນທອງ ຊວ່ງເດືອນ4ແລ້ວບໍ່ຍອ່ມມາມອບຕົວ ສຸດທ້າ ຍໄປບໍ່ລອດ ຖືກໄລລາ ຈັບຕາຍ.ໃນວັນທີ29./8/2021.ຈຸດເກີດເຫດທີບ້ານນອ່ງໜຽງແຖວຫຼັກ4.ຮອມເຂົ້າຮ້ານອາຫານຈີມມີີ

ຂ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້ ທີ່ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ຄາ ດ ຕ ະ ກ ຳ ເມ ຍ ຕົນ ເອງ

ອັບແດດຫລ້າສຸດ: ເຈາະປະເດັນຂ່າວ ຜົວຍິ ງເມຍຖືພາ2-3ເດືອນ ເສຍຊິວິດ ຕອນນີ້ກຳລັງນຳສົ່ງສົບກັບບ້ານ ວັງຄີ ແຂວງວຽງຈັນ

ເກີດເຫດສະລົດໃຈ ຜົວຍິງເມຍເສຍ ຊິວິ ດຄາທີ່ ໃຜມີຂໍ້ມູນ ຂໍແຊຮຂໍມູນນຳແ

ເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງຄືມາລົ ງມືໂຫ ດຮ້າ ຍກັບຄອບຄົວຕົນເອງແທ້ ການກະທຳເຊັນນິ້ ເປັນການກະທຳທີ່ສະເທຶອ ນຂວັນຕໍຄົນລຸ້ນໃຫມ່

ການມິອ າວດປື ນຄອ ບຄ ອ ງ ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຂາດສະຕິ ເປັນຜີໂຕໃຫມ່ເລິຍກໍວ່າໃດ້ ‘ຫາກໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ ຖື ກອັນຄວນ ກໍຕົກເປັນຜູ້ຮ້າຍຄາ ດ ຕ ະ ກ ຳ

ຂ່າວລາວ