ບໍລິສັດ ພົມສຸພາແອນຊັນ ໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງ ລູກຟ້ອງແມ່ຂື້ນ ຍາດມູນຊັບ

ບໍລິສັດ ພົມສຸພາແອນຊັນ ໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງ ລູກຟ້ອງແມ່ຂື້ນ ຍາດມູນຊັບ

ວັນຈັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ໄດ້ສົ່ງລົດໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາ ກ່ຽວກັບປະເດນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຄວາມຂອງແມ່ຕູ້

ໃນການພົບກັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ມອບເອກະສານ, ຫຼັກຖານ, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ໃຫ້ທາງທີມທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາສຶກສາເພິ່ມເຕີມ.

ອິງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວຖ້າພໍ່ແມ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ລູກໆຈະບໍ່ມີສິດໃນຊັບສິນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດເອົາບໍ່ໄດ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ພໍ່ແມ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍຫນຶ່ງເສຍຊີວິດ ຝ່າຍຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນກໍຈະມີສິດໄດ້ຮັບມູນດັ່ງນີ້: – ຖ້າເປັນຊັບເດີມຂອງຝ່າຍທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນຈະແບ່ງອອກເປັນສາມສ່ວນສີ່. ຫນຶ່ງສ່ວນແມ່ນໃຫ້ຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກສາມສ່ວນແມ່ນໃຫ້ລູກແບ່ງກັນ. – ຖ້າເປັນສິນສົມສ້າງ ແມ່ນຈະແບ່ງເປັນສອງສ່ວນ. ຫນຶ່ງສ່ວນແມ່ນໃຫ້ຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນໃຫ້ລູກແບ່ງກັນ. ຖ້າເປັນຕາມທີ່ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ກ່າວມາແມ່ນຕົນບໍ່ໄດ້ມູນຈັກສ່ວນເລີຍ ຈຶ່ງເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າລູກມີການສໍ້ໂກງ ຫລື ຍັກຍອກມູນມໍລະດົກ ລູກຍິ່ງຈະເສຍສິດໃນການສືບທອດມູນມໍລະດົກ. ອ້າງອິງ: ມາດຕາ219, 576 ແລະ 615 ປມ. ແພ່ງ.

ທີ່ມາ:

ຂ່າວລາວ