ແຮ ງງ ານລາວ ທີ່ເຂົ້ສູນກັກໂຕແລ້ວ ລັກ ໂຕນໜີ

ແຮ ງງ ານລາວ ທີ່ເຂົ້ສູນກັກໂຕແລ້ວ ລັກ ໂຕນໜີ

ກຸ່ມ ແຮ ງງ ານລາວທີ່ເຂົ້ສູນກັກໂຕແລ້ວ ລັ ກ ໂ ຕ ນ ໜີ,

ກໍ່ ຄວາ ມ ວຸ້ ນ ວາ ຍບໍ່ ສະ ຫງົ ບ ແມ່ ນ ສ າຍ ເຫດມາຈາກ ກາ ນ ຕິ ດຢາ ເພາະຢູ່ສູນ

ບໍ່ມີໃຜ ກ້ າ ມ າສົ່ງ ຢ າ ໃ ຫ້ ກໍ່ເລີຍ ປ ວ່ງ

ຊົມຄຣິບ:

ຂ່າວລາວ