ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຕິດເຊື້ອ 25 ຄົນ

ນັກຮຽນ​ນັກສຶກສາ ຕິດເຊື້ອ 25 ຄົນ

ຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

1. ໂຮງງານ ມີ 32 ກໍລະນີ (ໂຮງງານໄອຊິນ: 15, 1 ່ໂຮງງານ CKL: 12, ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນທ້າວໂມ້: 3 Trio garment: 1 ແລະ ມະນີພອນ ການເພີ່ມ: 1). ່່

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ ມີ 9 ກໍລະນີ ່ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: 2, ນ້ໍາປະປາເມືອງສີສັດຕະ ນາກ: 1, ບໍລິສັດການຢາໂຊກດີ: 1, ບໍລິສັດແວວຄໍາ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ:1, ບໍລິສັດໂອນີ2: 1)

3. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 1 ກໍລະນີ.​ 4. ພະນັກງານລັດ ມີ 6 ກໍລະນີ​ 5. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 2 ກໍລະນີ (ຄ້າຍຈີ່ນາຍໂມ້: 1, ກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນຫຼວງ: 1).

6. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 2 ກໍລະນີ (ກົມໃຫຍ່ ສັນຕິບານ: 1, ປ້ອງກັນທະນາຄານນະໂຍບາຍ: 1) 7. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 19 ່ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດສວນມອນ: 2, ຕະຫຼາດບຶງທາດຫຼວງ:5, ຕະຫຼາດຂົວດິນ: 1)

8. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ມີ 25 ກໍລະນີ ( ນັກສືກສາ ມຊ: 7 ກໍລະນີ) 9. ຫວ່າງງານ ມີ 26 ກໍລະນີ 10. ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມີ 12 ກໍລະນີ​ 11. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 26 ກໍລະນີ​ 12. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 23 ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ