ທ່ານຄິດແນວໃດ? ຝາກໄກ່ມານຳລົດຂົນສົ່ງ ແຕ່ໄກ່ຕາຍບໍລິສັດຄວນຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່?

ທ່ານຄິດແນວໃດ? ຝາກໄກ່ມານຳລົດຂົນສົ່ງ ແຕ່ໄກ່ຕາຍບໍລິສັດຄວນຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່?

ທ່ານຄິດແນວໃດ ເມື່ອຝາກໄກ່ມານຳລົດຂົນສົ່ງ ແຕ່ໄກ່ຕາຍບໍລິສັດຄວນຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່?

ໃຜເຄີຍແດ່ຝາກໄກ່ນຳລົດຂົນສົ່ງເມື່ອໄກ່ຕາຍເຈົ້າຂອງລົດບໍ່ຮັບຜິດຊອບ (ແຕ່ຄ່າຝາກເພິ່ນພັດເອົາ)

ທ່ານໃດເຄີຍເຈິເຫດການແບບນີ້ ຫຼື ມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ ສາມາດ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນໄດ້

ຂ່າວລາວ