ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ Booster dose ດັ່ງນີ້

ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ Booster dose ດັ່ງນີ້

ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ Booster dose ດັ່ງນີ້

1.​ ຖ້າສັກວັກຊີີນ Astra zenaca ເຂັມ 1 , ເຂັມ 2 ມາແລ້ວ ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເຂັມທີ 3 ໄດ້ (ຕ້ອງ ສັກເຂັມ ທີ 2 ມາແລ້ວ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ).

2. ຖ້າສັກວັກຊີນ Sinopharm ເຂັມ 1, ເຂັມ 2 ມາແລ້ວ ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເຂັມ ທີ 3 ໄດ້ (ຕ້ອງສັກເຂັມ ທີ 2 ມາແລ້ວ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ).

3. ຖ້າສັກວັກຊີນ J&J ເຂັມ 1, ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເປັນເຂັມທີ 2 ໄດ້ (ຕ້ອງສັກມາແລ້ວ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ).

4. ຖ້າສັກວັກຊີນ Pfizer ເຂັມ 1 ສາມາດ ສັກ Astra Zeneca ເປັນເຂັມ ທີ 2 ໄດ້ ( ຕ້ອງສາມາແລ້ວ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ).

5.​ ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ເຄີຍປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາແລ້ວ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ສາມາດສັກວັກຊີນຕໍ່ໄດ້.

ເອກະສານ ອ້າງອີງຈາກ: ສູນ ແມ່ແລະເດັກ

ຂ່າວລາວ