ຂ່າວດ່ວນ ບໍລິສັດ​ ອານຸສິດຂົນສົ່ງ ຕິດເຊື້ອ 5 ຄົນ

ຂ່າວດ່ວນ ບໍລິສັດ​ ອານຸສິດຂົນສົ່ງ ຕິດເຊື້ອ 5 ຄົນ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ416 ກໍລະນີ, ນາເຂົ້າ01

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 39 ກໍລະນີ 2. ຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 38 |ກໍລະນີ (ຕະຫຼາດຫນອງຫນ້ຽງ: 4, ຕະຫຼາດືງທາດ ່ຫຼວງ: 2, ຮ້ານ ຮ້ານ Mini Big c ວັດຈັນ:1, ຮ້ານ Mini Big C ສາຂາ 28: 1 )

3. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 36 ກໍລະນີ (ບໍລິສັດອານຸສິດຂົນສົ່ງ: 5, ການບິນລາວ: ່ 1, ສະຫນາມບິນວັດໄຕ: 2, ທະນາຄານການຄ້າ: 1,ທະນາຄານພັດທະນາລາວ:1, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມ: ່1, ບໍລິສັດເບຍລາວ: 1, ບໍລິສັດສຸວັນນີ: 1, ບໍລີສັດ ໂຊກໄຊ: 1, ລັດວິສາຫະກິດນາປະປາໂພນເຄິ່ງ: 1)

4. ໂຮງງານ ມີ 21 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມິດສະຄອດ: 14, ໂຮງງານຕັດຫຍິບໃຮເທັກລາວ: 2, ໂຮງງານໃດອີຈິ: 4)

5. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 13 ກໍລະນີ (ຄ້າຍຈີນາຍໂມີ: 1) 6. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 11 ກໍລະນີ

7. ນັກບວດ ມີ 9 ກໍລະນີ (ອີງຕາມທີ່ໃສ່ຜ່ານ ແມ່ນບ້ານຫນອງຫນ່ຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ) , 8. ພະນັກງານລັດ ມີ 7 ກໍລະນີ

9. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 6 ກໍລະນີ 10. ພ/ງ ໂຮງແຮມ/ຮ້ານອາຫານ ມີ 2 ກໍລະນີ (ໂຮງແຮມແມ່ຂອງ: 1) 11. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 19ກໍລະນີ 12. ກໍາມະກອນ ມີ 18 ກໍລະນີ

13. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 3 ກໍລະນີ 14. ຫວ່າງງານ ມີ 83 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 1) 15. ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ 18 ກໍລະນີ 16. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 13 ກໍລະນີ 17. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 79 ກໍລະນີ

ຂ່າວລາວ