ບໍລິສັດ​ ETL ມີພະນັກງານ​ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1 ຄົນ

ບໍລິສັດ​ ETL ມີພະນັກງານ​ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1 ຄົນ

ຫຼວງພະບາງ: 47 ຄົນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ຊື່ງໄດ້ພົວພັນກັບຄົນຕິ ດ ເ ຊື້ ອທີ່ໄດ້ລາຍງານຜ່ານມາ:

ເມືອງຈອມເພັດມີ 23 ກໍລະນີ (ບ້ານຫ້ວຍຖໍ້າ), ຊື່ງອາຊີບສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນແລະຊາວສວນ.

ເມືອງຊຽງເງີນມີ 12 ກໍລະນີ, ບ້ານປາກຂັນມີ 10 ກໍລະນີ (ຊື່ງອາຊີບສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ນັກຮຽນ, ຊາວສວນ,

ພະນັກງານທະຫານມີ 01ກໍລະນີ, ພະນັກງານບໍລິສັດ ETL ມີ 01 ກໍລະນີ), ບ້ານຊຽງເງິນ ແລະ ບ້ານດອນໂມມີບ້ານລະ 01 ກໍລະນີ,

ເມືອງງອຍມີ 07 ກໍລະນີ, ບ້ານໜອງຂຽວມີ 04 ກໍລະນີ, ບ້ານປາກບາກມີ 02 ກໍລະນີ, ບ້ານປາກງາມີ 01 ກໍລະນີ, ເມືອງນໍ້າບາກມີ 03 ຄົນ,

ບ້ານປາກຍາງມີ 02ກໍລະນີ, ບ້ານວຽງຄໍາມີ 01 ກໍລະນີ, ເມືອງນານມີ 02 ຄົນ, ບ້ານໂພນໄຊ 02 ກໍລະນີ (ອາຊີບ: ນັກຮຽນແລະແມ່ເຮືອນ),

ຂ່າວລາວ