ແຈ້ງການ ຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການ ຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19

ແຈ້ງການ ຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19

ກ່ຽວກັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊິນ ສັກຢາກັນພະຍາດ ( Certificate of Vaccinations ) ຊົ່ວຄາວໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ເດິນທາງໄປຕ່າງປະເທດ; ອີງຕາມ ການເຫັນດີຂອງຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2022.

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ -19 ( Certificate of Vaccinations ) ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກໍານົດດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ປະກອບແບບ ຟອມ
ໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ-19 ( Certificate of Vaccinations ) ດ້ວຍຕົນເອງ.

2. ໃຫ້ຍື່ນເອກະສານ ຂໍໃບຢັ້ງຢືນ ສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ-19 ( Certificate of Vaccinations ) ໂດຍຕິດຂັດ
ບັດຂຽວ ແລະ ກອບປີ້ ພາດສະປອດ (Passport )ໃນວັນຈັນ, ພຸດ ແລະ ວັນສຸກ ຢູ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

3. ກໍານົດມື້ມາຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ໂຄວິດ-19 ( Certificate of Vaccinations ) ໃນວັນອັງຄານ, ວັນພະຫັດ.
ແລະ ວັນເສົາ ຢູ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

4. ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການອກເອກະສານ ຢູ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນອັງຄານ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2012 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂ່າວລາວ