ທຸກ ຄົ ນ ຄິ ດ ວ່າ ແນວໄດ

ທຸກ ຄົ ນ ຄິ ດ ວ່າ ແນວໄດ

ຕາ ຍ ແ ທ້ໆ ແລະທ່ານນາຍຍົກເອີຍ!! ຊົມເຊີຍເດີທ່ານ ທຸກຄົນຄິດວ່າແນວໄດ.

ຄຳຄິດຄຳເຫັນເພິນດີຄົນລ້ວຍບໍ່ຫາກາໄດ້ກິນ.ຄົນທຸກນິຕິ.ບໍ່ຫາແມ້ສິໄດ້ກິນ.ບໍ່ຫາກາບໍ່ມີເງິນຫາເຊົາກິນຄຳເດິນາຍຍົກ.

ເປັນນາຍຍົກທີເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນ.

ຊົມຄຣິບ

ຂ່າວລາວ