ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ…ລາວເຖິງຂັ້ນວິກິດແລ້ວ

ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ…ລາວເຖິງຂັ້ນວິກິດແລ້ວ

ສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່ມີຜົນບວກ

ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ ຕອນນີ້ບໍ່ມີສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ

ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລົດບໍ່ໄປຮັບ ທີມລົດແມ່ນມີຄວາມກຽມພ້ອມສະເຫມີ

ຕອນນີ້ບໍ່ມີສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ

ບໍ່ຢາກໃຫ້ມາຮອດມື້ນີ້ເລີຍ ??ເມື່ອຄົນເຈັບມີເພີ້ມຂື້ນທຸກມື້ …??‍ ແພດໜໍ  ທະຫານ  ຕໍາຫລວດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກຂື້ນທຸກມື້

ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ເຂົ້າປີ່ນປົວ ກໍ່ບໍ່ພຽງພໍ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ: ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປດ້ວຍກັນເດີ້ທຸກຄົນ

ຂ່າວລາວ