ທົ ນເຈັ ບທ້ ອງມາດົ ນເກື ອບ20ປີພໍ ກວ ດ ຮູ້ສາເ ຫດເ ກືອບຊ໋ ອກໝໍລື ມມີ ດຕັ ດໄ ວ້ໃ ນທ້ ອງ

ທົ ນເຈັ ບທ້ ອງມາດົ ນເກື ອບ20ປີພໍ ກວ ດ ຮູ້ສາເ ຫດເ ກືອບຊ໋ ອກໝໍລື ມມີ ດຕັ ດໄ ວ້ໃ ນທ້ ອງ

ເຈັບທ້ອງມາເປັນເວລາ 20 ປີ ຫຼັງຮູ້ສາເຫດເກືອບຊອ໋ກ ໝໍລືມມີດຕັດໄວ້ໃນທ້ອງຈາກການຜ່າຕັດເມື່ອ 20 ປີຜ່ານມາແລ້ວ

UNB News ລາຍງານເລື່ອງລາວຂອງ ບາເຊນ່າ ຄາທຸນ ອາຍຸ 55 ປີ ທີ່ເຈັບບໍລິເວນທ້ອງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 20 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ລາວໄດ້ເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດນິ່ວຖົງນໍ້າດີ ທີ່ຄຣີນິກແຫ່ງໜື່ງໃນເມືອງ ຊົວດັນກາ ປະເທດບັງກະລາເທດໃນປີ 2003

ຫຼັງຈາກນັ້ນຜ່ານໄປ 2-3 ມື້ ລາວເລີ່ມມີອາການປວດທ້ອງ ເມື່ອເມື່ອກັບໄປທີ່ຄຣີນິກດ່ັງກ່າວ ແຕ່ໝໍກັບບອກລາວວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຈາກຫຼັງການຜ່າຕັດ ແລະບໍ່ຕ້ອງເປັນກັງວົນໄປ ແຕ່ອາການເຈັບທ້ອງຂອງລາວກໍ່ບໍ່ດີຂື້ນເລີຍ ແລະ ລາວກໍ່ປ່ຽນໄປຮັກສາກັບໝໍອື່ນແຕ່ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ໄດ້ຮັບຍາຕາມໃບສັ່ງເພື່ອບັນເທົາອາການປວດເທົ່ານັ້ນ ຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ

ລາວຈຳເປັນຕ້ອງຂາຍງົວ 2 ໂຕທີ່ເປັນຊັບສິນສຸດທ້າຍ ເພື່ອນຳເງີນມາຮັກສາ ແລະ ເປັນຄ່າຍາ ແຕ່ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ຍອມຈຳນົນກັບຄວາມເຈັບປວດຍອມເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດ ແລະ ເຂົ້າຮັບການເອັັກສເຣກ່ອນຈະພົບກັບພາບສຸດຊອ໋ກ

ເພາະພາຍໃນທ້ອງຂອງລາວນັ້ນມີມີດຕັດ 1 ອັນຢູ່ໃນທ້ອງຂອງລາວ ເຊີ່ງແພດກໍ່ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອທີ່ຈະຜ່າຕັດເອົາມີດຕັດອອກມາ ໂດຍຕອນນີ້ລາວກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັກຟື້ນຮັກສາໂຕ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ