ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ຢູ່ທີ່ 8.54% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 11 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ຢູ່ທີ່ 8.54% ເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ 11 ປີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 8.54% ຕ້ອງຍ້ອນໄປປີ 2011 ເດືອນມີຖຸນາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 9.52% (10 ປີ ກັບ 9 ເດືອນ) ເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.54% ເນື່ອງຈາກການເຫນັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຫມວດສິນຄ້າຕົ້ນຕໍຄື:

ຫມວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫມວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ແລະ ຫມວດອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດຶອນມີນາ ເພີ່ມຂື້ນ 8.54%

ໜາຍເຫດ: ໃນປີ 2016 ເດຶອນມັງກອນອັດຕາເງິນເຟີ້ 10% ທີ່ສະແດງໃນຂໍ້ມູນ BOL ອາດຈະຄາດເຄື່ອນ ເນື່ອງຈາກແອັດໄປເບີ່ງອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳປີສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 1.6% ແລະບົດລາຍປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2016 ອັດຕາຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 1.1% ດັ່ງນັ້ນຄິດວ່າຂໍ້ມູນໜ້າຈະຄາດເຄື່ອນ

ຂ່າວລາວ