ຫຼາຍທ່ານ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໂຄວິດເຈັບເປັນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຫາຍດີ  ຂໍອະທິບາຍໃຫ້ບັນດາທ່ານເຂົ້າໃຈອ່ານເລີຍ

ຫຼາຍທ່ານ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໂຄວິດເຈັບເປັນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຫາຍດີ ຂໍອະທິບາຍໃຫ້ບັນດາທ່ານເຂົ້າໃຈອ່ານເລີຍ

ຫຼາຍທ່ານ ອາດຈະບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈດີ ກ່ຽວກັບ ອາການຂອງ long COVID ວ່າເປັນຄືແນວໃດ ມື້ນີ້ ຂໍອະທິບາຍໃຫ້ບັນດາທ່ານ ເຂົ້າໃຈ ວ່າ ເປັນຄືແນວໃດ ແລະ ມີອາການຫຍັງແນ່ ດັ່ງນີ້:

– Long COVID ແມ່ນ ອາການເຈັບເປັນ ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຫາຍດີຈາກພະຍາດໂຄວິດແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ປະຈຸບັນ ນັກວິຊາການ ຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງວ່າ ເປັນຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້?

– ມີການສັນນິຖານວ່າ Long COVID ແມ່ນເກີດຈາກພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເຮົາ ທີ່ມີຕໍ່ອະໄວຍະວະຄົນເຮົາ ຫລື ເຫດຜົນໜຶ່ງແມ່ນ ສືບເນື່ອງ ມາຈາກການປີ່ນປົວໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນວ່າ: ການນອນປິນປົວຢູ່ຫ້ອງ ICU ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ ຊ່ວຍຫາຍໃຈຍັງອ່ອນເພັຍ! ຫລື ອາດເກີດຈາກຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາປິ່ນປົວ. ຈາກການລາຍງານໃນທົ່ວໂລກ ອັດຕາທີ່ເກີດ Long COVID ແມ່ນຢູ່ປະມານ 40-80% ແລະ ຈະມັກພົບລັກສະນະນີ້ເພີ້ມຂື້ນ. ກຸ່ມທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດ Long COVID ແມ່ນພົບໃນກຸ່ມຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການຮຸນແຮງ, ໃນກຸ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ພົບໃນເພດຍິງ ຫຼາຍກ່ວາ ເພດຊາຍເຖິງ 1.4 – 1.5 ເທົ່າ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງພົບໃນກຸ່ມທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ,ພະຍາດອັກເສບປອດ.

– ຄົນເຈັບບາງຄົນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຫາຍດີຈາກພະຍາດໂຄວິດແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ບາງຄົນຈະຍັງມີອາການ Long COVID ຕັ້ງແຕ່ 3 ເດືອນ ນັບຈາກມື້ທີ່ກວດພົບເຊື້ອ ແລະ ຈະມີອາການເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນອາດພົບອາການແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຫຼັກໆ ຈະມີຄືດັ່ງນີ້:

ລະບົບປະສາດ: ມີອາການອ່ອນແຮງ, ເຈັບຫົວ, ມືນຫົວ, ຫຼົງລືມ, ກ້າມຊີ້ນລີບ

ລະບົບທາງຈິດໃຈ: ນອນບໍ່ລັບ, ວິຕົກກັງວົນ, ຊຶມເສົ້າ o ລະບົບຜິວໜັງ: ຜົມຫຼົ່ນ, ຜື່ນແພ້

ລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ: ເຈັບໜ້າເອິກ,​ໃຈສັ່ນ o ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ: ຫອບເມ່ືອຍ, ໄອຊ້າເຮື້ອ

ລະບົບທົ່ວໄປ: ມີອາການອ່ອນເພຍ, ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນ, ປວດຕາມຂໍ້

– ອາການຜິດປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນສາມາດຫາຍໄດ້ເອງ, ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານໃດ ສັງເກດເຫັນວ່າ ອາການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍກວ່າ 2 ເດືອນ ຄວນໄປພົບແພດຢູ່ຈຸດບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານທັນທີ ເພື່ອແພດຈະໄດ້ປະເມີນ ແລະ ປິ່ນປົວຕາມອາການ.

– ຖ້າທ່ານຫາຍດີຈາກພະຍາດໂຄວິດແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ໄປພົບແພດ ແລະ ບອກແພດວ່າ ເຄີຍຕິດໂຄວິດມາກ່ອນ ເພື່ອແພດຈະໄດ້ຄິດເຖິງກຸ່ມອາການຂອງ Long COVID ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ໃຫ້ການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ!

ສາລະໜ້າຮູ້