ປະຊາຊົນ 1,3ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 6.670 ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ໃນເກືອບ 20ປີຜ່ານມາ

ປະຊາຊົນ 1,3ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 6.670 ໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ໃນເກືອບ 20ປີຜ່ານມາ

ໃນໂອກາດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 25 ຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2022. ທ່ານ ພັດນະຄອນ ຄັນທະມີໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ ທລຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະ 18 ປີ (2003-2021) ຜ່ານມາ ທລຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ 11 ແຂວງ ຄື:

ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ສະຫວັນນະເຂດ, ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ, ແລະ ອຸດົມໄຊ, ກວມເອົາທັງໝົດ 55 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 37% ຂອງຈໍານວນ 148 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ, ປະກອບມີ 413 ກຸ່ມບ້ານ, ກວມເອົາ 2.841 ບ້ານ, ໃນນີ້ ມີ 2.262 ບ້ານ ເປັນບ້ານທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ກວມເອົາປະຊາກອນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 1,3 ລ້ານຄົນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 210 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ 58,69%, ທຶນຈາກອົງການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ 20,46%, ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ 8,03%, ທຶນລັດຖະບານລາວສົມທົບ 7,62%, ທຶນແກ້ໄຂໄພພິບັດຈາກພະຍຸເກດສະໜາ 3,61% ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ 1,25%, ໃນນັ້ນ ເປັນທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ ກວມເອົາ 39,67% ເຫຼືອນັ້ນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

ທ່ານ ທ່ານ ພັດນະຄອນ ຄັນທະມີໄຊ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ທລຍ ໄດ້ຈັດສັນໃສ່ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ; ກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານຕ່າງໆ, ມີທັງໝົດ 6.670 ໂຄງການຍ່ອຍ, ໃນນັ້ນ ມີ 5.796 ໂຄງການຍ່ອຍດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງ 4 ຂະແໜງການ ຄື:

ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະ ວຽກງານກະສິກໍາ, ມີ 874 ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານທຸກຍາກ. ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າ ກວມເຖິງ 73% ແລະ ແມ່ຍິງກວມເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງ.

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໄລຍະ 18 ປີຜ່ານມາ ທລຍ ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິເຄາະບັນຫາ, ການວາງແຜນ, ກໍານົດກິດຈະການຂອງໂຄງການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍຊຸມຊົນ ຫຼື ສາກົນ ເອີ້ນວ່າ: ຮູບແບບ ຊີດີດີ (CDD)” ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ “ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ” ຫຼື ສອດຄ່ອງກັບຄຳຂັວນທີ່ວ່າ “ມາຈາກປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ”. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ປະສົບມີຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ຂໍ້ຈຳ ກັດທາງດ້ານງົບປະມານທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຖືວ່າຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ໝົດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດ້ເປັນບັນຫາໃຫ້ການແກ່ການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາກສະຫນາມ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນກິດຈະກໍາທີ່ ທລຍ ພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັດນີ້ ແມ່ນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ທລຍ III ຢູ່ 4 ແຂວງ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ, ກວມເອົາ 12 ເມືອງ, 465 ບ້ານ ໂດຍນໍາໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ ມູນຄ່າ 22,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບແຕ່ປີ 2020 ຫາປີ 2024.

ຂ່າວລາວ