ການໃຫ້ເດັກຍິງ(ຕໍ່າກວ່າ 18ປີ) ເສີບສິ່ງມຶນເມົາທີ່ເດີນຕີບູນ ແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ

ການໃຫ້ເດັກຍິງ(ຕໍ່າກວ່າ 18ປີ) ເສີບສິ່ງມຶນເມົາທີ່ເດີນຕີບູນ ແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ

ເຊື່ອວ່າຫລາຍໆຄົນລວມເຖິງຕົວຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະໄດ້ເຫັນພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການບາງແຫ່ງ ຍັງມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງສາວ ເຂົ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນວົງພາເຂົ້າສາມັກຄີ, ການສັງສັນຄຳນັບຮັບຕ້ອນພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດກຸ່ມບ້ານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ສິ່ງນີ້ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກແບບເໝາະສົມບໍ?

ຄັ້ງໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກນຳໂຄງການໜຶ່ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການລົງຕິດຕາມວຽກງານ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຊຸມຊົນເຂດພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ມີໂອກາດຮ່ວມພາເຂົ້າສາມັກຄີເພື່ອຕ້ອນຮັບ ໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມີການໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມຍິງສາວມາຊ່ວຍເສີບອາຫານແລະສິ່ງມຶນເມົາ ໂຊກດີທີ່ທີມງານສາມາດແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້ແບບນຸ້ມນວນໂດຍການເວົ້າຂຶ້ນມາວ່າ: ຂອບໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ລວມເຖິງອາຫານທ່ຽງໃນມື້ນີ້ແມ່ນແຊບຫລາຍ ເພື່ອບໍ່ເປັນການລົບກວນຊົ່ວໂມງຮຽນຂອງໄວໜຸ່ມຍິງສາວທີມງານພວກເຮົາສະດວກທີ່ຈະຫ້າງຫາກະກຽມອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເອງເພາະເຮົາເປັນຜູ້ຊາຍ ຫຍິ້ນກິນເອງຈະວ່ອງໄວທັນໃຈກວ່າ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ທີ່ຫ້າມນຳໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ເລກທີ 4182/ຮສສ ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ໃນກົດໝາຍແຮງງາມໄດ້ກຳນົດນິຍາມຂອງແຮງງານເດັກໄວ້ວ່າແຮງງານເດັກໝາຍເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ:

ອາຊີບ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມັນສະໝອງ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເດັກ

ກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ເດັກຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນກ່ອນໄວ

ທັງຮຽນທັງເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເດັກເສຍໂອກາດໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ເຮັດວຽກເກີນເວລາປົກກະຕິ ລວມທັງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກ ເສດຖະກິດໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ.

ຖ້າອີງຕາມນິຍາມຂອງແຮງງານເດັກແລ້ວເຫັນວ່າເປັນສິ່ງບໍ່ສົມຄວນ ຖ້າເດັກຍິງຈຳນວນນັ້ນໃຫ້ບໍລິການເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນເວລາພັກທ່ຽງ ແລະ ແກ່ຍາວໄປຮອດໂມງເຂົ້າຮຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ກະທົບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ທາງດ້ານຈິດໃຈ ລວມໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງສາວບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນພຽງພໍ ມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ຂາດໂຮງຮຽນໂດຍທາງກົງ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະເປັນການປູກຈິດສຳນຶກທີ່ຜິດໃຫ້ແກ່ບັນດາເດັກຍິງກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກສິ່ງມຶນເມົາ,ແລະຈະເກີດມີການຕັ້ງກຸ່ມກ້ອນກິນດື່ມ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກກໍ່ເປັນໄດ້ ແລະ ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມຍິງສາວເສີບສິ່ງມຶນເມົາໃນພາເຂົ້າສາມັກຄີແບບນີ້ກໍ ມີແນວໂນ້ມສູງ ທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນຈະມີການຫຼອກລໍ້ຫຼື ໃຊ້ກົນອຸບາຍ ດ້ວຍການສະເໜີຜົນປະໂຫຍດແລກກັບການລວນລາມທາງເພດເດັກເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການຄ້າໂສເພນີໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ເປັນຂ່າວໃຫ້ເຫັນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີໄວຍະວຸດ ແລະ ຄຸນນະວຸດທັງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງມີການປະພຶດປະຕິບັດໃນລັກສະນະມີການຊັກຈູງ ແລະໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ນຳໄປສູ່ຄ້າໂສເພນີ ຕ້ອງ ຢຸດ ພຶດຕິກຳດັງກ່າວ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳຕາມເກນອາຍຸ ຮຽນຮູ້ພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງ ເພື່ອພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໃນອານາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: ບົດສະເໜີຈາກກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຂຽນໂດຍ: ນາງພຸດສະຫວັນ ສີວົງຄຳຈັນ – ນັກຝຶກອົບຮົມການໂຄສະນາຢຸດໃຊ້ແຮງງານເດັກ

ຂ່າວລາວ