ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ ສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍສຸດ ໃນຊ່ວງໂຄວິດປີ 2021 ນັບແຕ່ຕັ້ງບໍລິສັດມາ

ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ ສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍສຸດ ໃນຊ່ວງໂຄວິດປີ 2021 ນັບແຕ່ຕັ້ງບໍລິສັດມາ

ປີ 2021 ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ ສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍສຸດນັບແຕ່ຕັ້ງບໍລິສັດມາ ຂະນະທີ່ຫຼາຍບໍລິສັດຂາດທຶນ. ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ສາມາດນຳບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ສຳເລັດ ໃນປີ 2015 ແລະ ໃນປີ 2021 ຖືວ່າເປັນປີທອງຂອງບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ຢ່າງແທ້ຈິງ ສ້າງກຳໄລສຸດທິຢູ່ທີ່ 24,669 ລ້ານກີບ ເພີ່ມຂື້ນ 105% ທຽບປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຜົນການດຳເນີນງານໃນປີ 2021

– ລາຍຮັບຈາກກາຍຂາຍຢູ່ທີ່ 455,188 ລ້ານກີບ ລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນ 14.74% ທຽບປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນລາຍຮັບສູງສຸດນັບແຕ່ຕັ້ງບໍລິສັດມາ

– ກຳໄລສຸດທິຢູ່ທີ່ 24,669 ລ້ານກີບ ເພີ່ມຂື້ນ 105% ທຽບປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍຍັງເປັນກຳໄລສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຕັ້ງບໍລິສັດມາ

– ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 50 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ເປັນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນສູງສຸດນັບແຕ່ຈົນທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນຕົ້ນມາ (ປີ 2015 ຈ່າຍ 45 ກີບ/ຮຸ້ນ, ປີ 2016 ຈ່າຍ 20 ກີບ/ຮຸ້ນ, ປີ 2017 ຈ່າຍ 10 ກີບ/ຮຸ້ນ, ປີ 2018 ຈ່າຍ 8 ກີບ/ຮຸ້ນ, ປີ 2019 ຈ່າຍ 16 ກີບ/ຮຸ້ນ ແລະ ປີ 2020 ຈ່າຍ 20.38 ກີບ/ຮຸ້ນ)

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ມີຜົນການດຳເນີນງານອອກມາດີ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ

1. ບໍລິສັດໄດ້ມີການເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ມີການເພີ່ມຈຳນວນສິນຄ້າໃໝ່ໆເຂົ້າມາ

2. ການ Lockdown ປະເທດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດນຳສິນຄ້າເຂົ້າມາດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ສິນຄ້າຈາກບໍລິສັດນຳເຂົ້າເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໄດ້ຮັບອານິສົງຈາກປັດໄຈນີ້ໄປນຳ

3. ການຂະຫຍາຍສາຂາໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຢູ່ 7 ສາຂາ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ຂ່າວລາວ