ແຈ້ງການ ເກັບຄືນຜະລິດຕະພັນໄສ້ກອກ ແລະ ນົມຜົງ ບໍ່ມີຊື່ເຄື່ຶອງໝາຍການຄ້າ

ແຈ້ງການ ເກັບຄືນຜະລິດຕະພັນໄສ້ກອກ ແລະ ນົມຜົງ ບໍ່ມີຊື່ເຄື່ຶອງໝາຍການຄ້າ

ແຈ້ງການ:ແຈ້ງຂໍ້ມູນການເກັບຄືນຜະລິດຕະພັນໄສ້ກອກ(Smoky hotdog) ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຣິດ(Rit) ແລະ ໄສ້ກອກ (Smoky Chicken footlong sausages) ບໍ່ມີຊື່ເຄື່ຶອງໝາຍການຄ້າ ຜະລິດຈາກລາຊະອານາຈັກໄທ

ແຈ້ງການ: ແຈ້ງຂໍ້ມູນການເກັບຄືນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Similac, Alimetum ແລະ Elecare, ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Abbott Nutrition’s sturgis, MI ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຈາກການກວດສອບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ແຫ່ງປະເທດໄທ ພົບວ່າຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວມີການປົນເປື້ອນ Nitrite ເກີນມາດຕະຖານກຳນົດ ເຊິ່ງເປັນຜົນແກ່ຊີວິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້.

ແຈ້ງຂໍ້ມູນການເກັບຄືນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Similac, Alimetum ແລະ Elecare, ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Abbott Nutrition’s sturgis, MI ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຈາກການກວດສອບຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ສິຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ພົບວ່ານົມຜົງດັ່ງກ່າວມີການປົນເປື້ອນເຊື້ອ Cronobacter sakizakii ແລະ ເຊື້ອ Salmonella ເຊິ່ງເປັນຜົນແກ່ຊີວິດເດັກນ້ອຍໄດ້. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າຜ່ານກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.

ຂ່າວລາວ