ກົດໝາຍເຮັດແທ້…ການບັງຄັບຮ່ວມເພດກັບເມຍ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

ກົດໝາຍເຮັດແທ້…ການບັງຄັບຮ່ວມເພດກັບເມຍ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

ນ. ມີນາ (ນາມສົມມຸດ) ແຕ່ງງານກັບ ທ. ບອຍ (ນາມສົມມຸດ) ເປັນເວລາ 5 ປີ. ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ມີນາ ໄດ້ຮູ້ວ່າບອຍ ຜົວຂອງຕົນເອງໄດ້ນອກໃຈ ແລະ ລັກໄປມີເພດສຳພັນກັບຍິງອື່ນ. ທັງສອງກໍ່ໄດ້ຜິດຖຽງກັນ ແລະ ມີນາກໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ ບອຍ ໄປຢູ່ບ້ານແມ່ຂອງບອຍຈົນກວ່າທັງສອງຈະຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນ. ໃນອາທິດຕໍ່ມາ ບອຍໄດ້ກັບຈາກງານລ້ຽງຫ້ອງການ ແລະ ໄດ້ມາຫາ ມີນາ ຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ.

ບອຍໄດ້ງໍ້ຂໍຄືນດີ ແລະ ຂໍມີເພດສຳພັນກັບ ມີນາ. ຍ້ອນຄວາມລັງກຽດ ແລະ ຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຜົວຕົນເອງໄດ້ໄປມີເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນ ມີນາຈຶ່ງປະຕິເສດບໍ່ມີເພດສຳພັນນຳບອຍ. ຍ້ອນຄວາມໂມໂຫ ບອຍຈຶ່ງເວົ້າຂື້ນວ່າ “ຂ້ອຍເປັນຜົວເຈົ້າໃດ ເຈົ້າຕ້ອງນອນນຳຂ້ອຍ..!!”. ຈາກນັ້ນບອຍ ກໍ່ໄດ້ ໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບໃຫ້ ມີນາ ມີເພດສຳພັນກັບຕົນເອງ. ຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ມີນາໄດ້ມາປືກສາກັບ ນ້ອຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂື້ນ. ນ້ອຍມາປືກສາພວກເຮົາວ່າ ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ມີນາຄວນເຮັດແນວໃດ?

ໃນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ, ຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫາກບໍ່ສາມາດຮ່ວມປະເວນີກັນໄດ້ (ມີເພດສຳພັນ) ອີກຝ່າຍກໍ່ສາມາດອີງໃສ່ເຫດຜົນນີ້ໃນການຂໍຢ່າຮ້າງໄດ້ອີງຕາມ ມາດຕາ 176 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 2018. ເພາະສະນັ້ນ ກໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການມີເພດສຳພັນລະຫວ່າງຜົວເມຍກໍ່ຖືວ່າ ແມ່ນພັນທະຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຜົວເມຍຕ້ອງປະຕິບັດ. ອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ການມີເພດສຳພັນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມກັນທັງຜົວ ແລະ ເມຍ.

ຖ້າຫາກ ຜົວໄດ້ບັງຄັບ ເມຍ ຂອງຕົນເອງໃຫ້ຮ່ວມເພດນຳ ໂດຍ ເມຍ ບໍ່ຍິນຍອມ ຜູ້ເປັນຜົວອາດມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ. ອີງຕາມ ມາດຕາ 252 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ ຫາກຜົວໄດ້ໃຊ້ກຳລັງ, ບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່ ເຊິງເຮັດໃຫ້ ເມຍ ຂອງຕົນຝືນໃຈທີ່ຈະມີເພດສຳພັນ ຈະມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ. ຜູ້ກະທຳຜິດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ພ້ອມປັບໃໝ 500.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເປັນເມຍຫາກບາດເຈັບໜັກຍ້ອນການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຜູ້ກະທຳຜິດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ພ້ອມທັງປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີຂອງ ມີນາ ແລະ ບອຍ ກໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ມີນາໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮ່ວມເພດນຳ ບອຍ ແຕ່ວ່າ ບອຍກໍ່ຍັງຝືນໃຈ ມີນາ ໃຫ້ມີເພດສຳພັນນຳຕົນເອງ. ໃນກໍນີຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກພິສູດຕໍ່ໜ້າສານແລ້ວວ່າ ບອຍ ໄດ້ກະທຳຜິດ ແລະ ຖ້າຫາກການກະທຳຂອງບອຍໄດ້ພາໃຫ້ມີນາ ເກີດການບາດເຈັບໜັກ ກໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ ບອຍຈະຖືກຕັດອິດສະລະພາບເປັນຈຳນວນຫຼາຍປີພ້ອມທັງປັບໃໝ.

ສາລະໜ້າຮູ້