ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາວໃນປີ 2022 ຍັງສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ 4ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາວໃນປີ 2022 ຍັງສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ 4ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ

ຕັ້ງແຕ່ມີວິກິດ ໂຄວິດ-19 ອັດຕາເງິນເຟີຂອງລາວ ເຄີຍຂຶ້ນສູງສຸດໃນເດືອນ ສິງຫາ 2020 ຄື 5.9; ແຕ່ໃນປີ 2022 ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໄດ້ເຮັດສະຖິຕິໃໝ່ໃນຊ່ວງ ໂຄວິດ ຢູ່ທີ່ 6.2 ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2022 ແລະ ເຮັດສະຖິຕິໃໝ່ຕໍ່ເນື່ອງກໍຄື 7.3 ໃນເດືອນ ກຸມພາ, 8.5 ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ຫຼ້າສຸດ ຄື 9.9 ໃນເດືອນ ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໃນຕົວເລກ 9.9 ນີ້ ມາຈາດຄ່າສະເລ່ຍລພຫວ່າງ ອັດຕາເງິນເຟີ້ພື້ນຖານ 10.9 ແລະ ບໍ່ເປັນພື້ນຖານ 8.7.

ທັງນີ້ ອັດຕາເງິນເຟີ້ພືີ້ນຖານ “Core-CPI”: ແມ່ນລາຍການຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ນອກກອບການຄວບຄຸມຂອງ ລັດຖະບານ ຊຶ່ງລາຍການຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະຈັດເປັນປະເພດສິນຄ້າທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວໄວ ມີຈຳນວນ 402 ລາຍການ, ໃນກອບຕົວແທນທັງໜົດ ປະກອບມີ:

ອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລະ ທາດແປ້ງ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ, ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາ ສູບ, ເຄືໍ່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນສ້ອມແປງເຮືອນ, ໝວດເຄືໍ່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ, ລົດ ແລະ ເຄືໍ່ອງອາໄຫຼ່ລົດ, ບໍລິການໂດຍສານ, ໝວດການສຶກສາ, ບັນເທີງພັກຜ່ອນ ແລະ ເຄືໍ່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ”. ກວມ 82.9% ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນນ້ຳໜັກແມ່ນ 55.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຕົວແທນທັງໝົດ ໃນເດືອນ ເມສາ 2022.

ສຳລັບ ອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ເປັນພືີ້ນຖານ “Noncore-CPI”: ແມ່ນລາຍການຜະລິດຕະພັນທີ່ ຢູ່ໃນກອບການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ຈັດເປັນປະເພດສິນຄ້າກະທົບໄວ, ມີການເໜັງຕີງຂຶີ້ນລົງໄລຍະສັ້ນ ມີຈຳນວນ 83 ລາຍການ ໃນກອບຕົວແທນທັງໜົດ. ປະກອບມີ: “ອາຫານສົດ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ແກ໊ສ໌, ນ້ຳມັນເຊືີ້ອໄຟ ແລະ ຄຳຮູບປະພັນ”. ກວມ 17.1% ແລະມີອັດຕາສ່ວນນ້ຳໜັກການຊົມໃຊ້ 44.4% ຂອງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕົວແທນທັງໝົດ.

ຂ່າວລາວ ສາລະໜ້າຮູ້