ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໂລໂກ້ໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ

ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໂລໂກ້ໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂລໂກ້ໃຫມ່ ໂດຍມີຄວາມໝາຍແຕ່ລະຈຸດດັ່ງນີ້:

1) ຮູບທຸງຊາດລາວ ໝາຍເຖິງ ປະເທດລາວ

2) ຮູບວົງກົມສີຄຳອ້ອມຮອບ ໝາຍເຖິງ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ

3) ຮູບຮວງເຂົ້າ ໝາຍເຖິງ ກຳລັງແຮງໃນການຜະລິດກະສິກຳ

4) ພື້ນສີເງິນ ໝາຍເຖິງ ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົ

5) ຮູບຂັນເງິນ ແລະ ກ້ອນຄຳ ໝາຍເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ, ອຸດົມສົມບູນ ທາງດ້ານວັດຖຸມີຄ່າຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ

6) ຮູບສີຄຳຄ້າຍຄືແຄນ ໝາຍເຖິງ ຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນ

7) ຮູບກົງຈັກສີຄຳ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄວາທັນສະໄໝຂອງລະບົບການເງິນ;

ຂ່າວລາວ