ລັດຖະບານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກຽມເປີດປະເທດແລ້ວ

ລັດຖະບານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກຽມເປີດປະເທດແລ້ວ

ລັດຖະບານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 135 /ນຍ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2021 ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກຽມເປີດປະເທດ ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຖືເປັນອີກ ຂີດໝາຍສໍາຄັນ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ອ່ານລາຍລະອຽດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມແຜນເປີດປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກະກຽມແຜນເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ

ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນລວມຢ່າງລະອຽດຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບການເປີດປະເທດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ພ້ອມທັງນໍາສະເໜີແຜນການເປີດປະເທດ ປະສານສົມທົບ, ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະຂໍການຮັບຮອງຈາກຄະນະຊີ້ນຳລວມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຂ່າວລາວ