ກຳນົດເອົາວັນທີ 22 ມັງກອນນີ້ ເປັນມື້ເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ

ກຳນົດເອົາວັນທີ 22 ມັງກອນນີ້ ເປັນມື້ເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ

ກຳນົດເອົາວັນທີ 22 ມັງກອນນີ້ ເປັນມື້ເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ

ຫ້ອງການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2022 ນີ້ເລື່ອງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຕ່າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດໃນສົກປີ 2021-2022.

ອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຂະຫຍາຍໄປຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນໄປ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ ໃນສົກ 2021-2022

ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ຫ້ອງການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຈ້ງການມາຍັງທ່ານເພື່ອໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານການສຶກສາສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຕ່າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດສົກປີ 2021-2022 ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. ເລື່ອນມື້ສອບເສັງຈາກວັນທີ 11 ກັນຍາ 2021 ມາເປັນ ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2022.

2. ວິຊາສອບເສັງມີ 4 ວິຊາ: ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ, ຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

3. ສູນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງມີ 8 ສູນຄື: ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ, ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ, ໂຮງຮຽນພະຍາບານສາດເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ ຮສຂ ແຂວງສາລະວັນ.

4. ໃຫ້ແຕ່ລະສູນສອບເສັງກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງສະຖານທີ່ສອບເສັງໂດຍໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

5. ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ສາທາລະນະສຸກຕ່າງແຂວງທີ່ຈະຈັດສອບເສັງແຈ້ງໃຫ້ນັກສອບເສັງທຸກຄົນຖືບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ, ບັດຢັ້ງຢືນສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ເພື່ອມາສະແດງຕໍ່ສູນສອບເສັງຂອງຕົນ, ຖ້າມີໃບຢັ້ງຢືນຜົນການກວດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນ 2-3 ວັນກ່ອນມື້ສອບເສັງຍິ່ງເປັນການດີ ແລະ ໃສ່ຜ້າອັດປາກດັງ, ໃຊ້ເຈວ ຫຼື ເຫຼົ້າ 75 ລ້າງມື ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ.

ຂ່າວລາວ