ແຈ້ງປັບລາຄາໃໝ່ ຄ່າທາງດ່ວນ ເລີ່ມວັນທີ 01/01/2022

ແຈ້ງປັບລາຄາໃໝ່ ຄ່າທາງດ່ວນ ເລີ່ມວັນທີ 01/01/2022

ການຂຶ້ນທາງດ່ວນ ເປັນການເລັ່ງລັດ ແລະ ປະຢັດເວລາ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ສະບາຍ ທັນໃຈ ແຕ່ທັງນີ້, ຫຼາຍຄົນຮູ້ດີ ການເດີນທາງຜ່ານທາງດ່ວນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມຕາມກົດລະບຽບ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດນີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການດຳເນີນການປັບອັດຕາການແລກປ່ຽນຕໍ່ສະກຸນເງິນກີບ-ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມໃຫ້ປັບປ່ຽນຄ່າຂຶ້ນທາງດ່ວນຄືນໃໝ່.

ດັ່ງນັ້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຂອງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມລາຄາເງິນກີບທີ່ລະບຸໃນປ້າຍປະກາດດັ່ງນີ້:

ສຳລັບລົດບັນທຸກປົກກະຕິ

ປະເພດ1 ທີ່ມີນ້ຳໜັກ 2 ໂຕ່ນຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຄິດໄລ່ 670 ກີບ ຕໍ່ກິໂລແມັດ,

ບັນບັນທຸກປະເພດ2 ນ້ຳໜັກ 2 ໂຕ່ນຂຶ້ນໄປ 1.117 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ,

ລົດບັນທຸກປະເພດ 3 ນ້ຳໜັກ 5 ໂຕ່ນຂຶ້ນໄປ 1.563 ກີບໂຕນຕໍ່ກິໂລແມັດ,

ລົດບັນທຸກປະເພດ 4 10 ໂຕ່ນຂຶ້ນໄປ 2.233 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ

ລົດບັນທຸກປະເພດ5 15-20 ໂຕ່ນ 2.903 ກີບໂຕໍ່ກິໂລແມັດ.

ລົດບັນທຸກນ້ຳໜັກ ຫຼາຍກວ່າ 20-40 ໂຕ່ນແມ່ນ 1.451 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ ໂດຍບວກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ເປັນ 782 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ.

ຕໍ່ກັບຄ່າຜ່ານທ່າງຂອງລົດໂດຍສານ ແມ່ນຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

ປະເພດ1: ຫຼາຍກວ່າ 7 ບ່ອນນັ່ງ ຄິດໄລ່ 670 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ

ປະເພດ2: 8-19 ບ່ອນນັ່ງ 1.117 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ

ປະເພດ3: 20-39 ບ່ອນນັ່ງ 1.563 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ

ປະເພດ 4: ຫຼາຍກວ່າ 40 ບ່ອນນັ່ງ ຄິດເປັນ 2.233 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ

ສຳລັບປ້າຍປະກາດມາດຕະການການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຂອງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃຫ້ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານການຄິດໄລ່ນ້ຳໜັກເພື່ອເກັບຄ່າຜ່ານທາງສຳລັບລົດບັນທຸກປົກກະຕິ, ມາດຕະການການເກັບຄ່າຜ່ານທາງອັດຕາສ່ວນທີ່ເກີນກຳນົດ ແລະ ໜັກເກີນກຳນົດ, ມາດຕະຖານການຕັດສິນສຳລັບຈຳນວນເພົາລົດ ແລະ ຈຳນວນນ້ຳໜັກລົດທັງໝົດ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ( ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານແນບ).

ຂ່າວລາວ