ຕຳຫລວດຜູ້ກ້າຈັບໂຈນມີດາບດ້ວຍມືເປົ່າ

ຕຳຫລວດຜູ້ກ້າຈັບໂຈນມີດາບດ້ວຍມືເປົ່າ

ຕຳຫລວດຜູ້ກ້າຈັບໂຈນມີດາບດ້ວຍມືເປົ່າ

ໂດຍໃຊ້ຍຸດທະວິທີ ວອງໄວ ປອດໄພ

ຕຳຫລວດຜູ້ກ້າຈັບໂຈນມີດາບ

ຊົນຄຼິບ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ