ຖ້າລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກລັດຊຍ ຈະຊ່ວຍຫລຸດລາຄານໍ້າມັນເກືອບ 7000 ກີບ/ລິດ

ຖ້າລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກລັດຊຍ ຈະຊ່ວຍຫລຸດລາຄານໍ້າມັນເກືອບ 7000 ກີບ/ລິດ

ນ້ຳມັນຣັດເຊຍ

ຂາຍມາອາຊີ 35$/barrel.

ລາຄານໍ້າມັນ

ຕະຫຼາດໂລກ 116$/barrel

(1 barrel=159ລິດ ນໍ້າມັນດິບ).

ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນດິບ

ມາແຕ່ຣັດເຊຍຕອ້ງໃຊ້ tank car. ບໍລິມາດ

30 – 120ມ3. (120ມ3=120.000ລິດ)

ຄ່າຂົນມົ່ງຈະປະມານ 7500$/120ມ3.

ເມື່ອມາຄິດໄຫລ່ສົມທຽບ

A.ນ້ຳມັນຈາກລັດເຊຍ

755b x 35$= 26.000 $

ຄ່າຂົນສົ່ງ =7500$

ລວມ = 31.500$

B.ຈາກສິງກາໂປ.

ລາຄານ້ຳມັນ 116$

ຄ່າຂົນສົ່ງ = 500 $

755 b x 116$ = 87.580$

ລວມ = 88.000 $

ລາຄາຕໍ່ລິດທີ່ຊື້

A.ຈາກລັດເຊຍ 0.2625$ / ລິດ

B. ຈາກສິງກາໂປ 0.7333$ / ລິດ

ຄວາມແຕກຕ່າງ 0.4708$ / ລິດ

ຖ້າຄິດເປັນເງິນກີບ

A.ຈາກລັດເຊຍ 3.675 ກີບ / ລິດ

B. ຈາກສິງກາໂປ 10.26 ກີບ / ລິດ

ຄວາມແຕກຕ່າງ ຫລື ຈະປະຢັດເງິນໄດ້ 6.591 ກີບ / ລິດ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຈາກທ່ານ Soulath

ຂ່າວລາວ ສາລະໜ້າຮູ້