ທ່ານ ນາຍົກ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນ ເນື່ອງໂອກາດວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 05 ມິຖຸນາ 2022

ທ່ານ ນາຍົກ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນ ເນື່ອງໂອກາດວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 05 ມິຖຸນາ 2022

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນ ເນື່ອງໂອກາດວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 05 ມິຖຸນາ 2022

ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ! ໃນປີນີ້,ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບປະຊາຊາດ ໃນທົ່ວໂລກ ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ ທີ່ໄດ້ໝູນວຽນມາຄົບຮອບ 50 ປີ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 23 ປີ ຂອງ ສປປລາວ, ຊຶ່ງດໍາເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ໂດຍຖືໂອກາດເອົາ 02 ວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວເປັນການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ທັງເປັນການປຸກລະດົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຖະໜຸຖະໜອມ ໂລກຂອງພວກເຮົາດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງຄໍາຂວັນຂອງປີນີ້ແມ່ນ “ໂລກມີພຽງໜຶ່ງດຽວ” (ONLY ONE EARTH) ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ ການຢູ່ຮ່ວມກັບທໍາມະຊາດ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນດີແລ້ວວ່າ, ໂລກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ເປັນຕົ້ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ດິນຟ້າອາກາດຍິ່ງມີການປ່ຽນແປງໃນລະດັບໄວເກີນກວ່າມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບໄດ້ທັນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດມາຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດໃນຂະບວນການພັດທະນານັ້ນເອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ຂາດການຊັ່ງຊາໄລ່ລຽງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຊຶ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ມວນມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ.

ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກກໍບໍ່ໄດ້ລົດລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມືກັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ຂະບວນການຫັນປ່ຽນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ ໂດຍຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍຈໍາກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງໂລກ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 2°C ແລະ ດີແທ້ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1,5°C.

ເພື່ອຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກໃນການປົກປັກຮັກສາໂລກໜ່ວຍນີ້, ສປປລາວ ໃນຖານະເປັນປະເທດພາຄີຂອງບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເມື່ອຮອດ ປີ 2050, “ປະເທດພວກເຮົາຈະກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເປັນສູນ” ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.

ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ,ຄຽງຄູ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວທີສາກົນແລ້ວ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກໍານົດ ທັດສະນະພື້ນຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຖືສໍາຄັນການພັດທະນາແບບສີຂຽວ ສົມດູນ ແລະ ສະກັດກັ້ນມົນລະພິດ, ສ້າງລະບົບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຖືການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ເປັນເງື່ອນໃນການພິຈາລະນາອະນຸມັດ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ກໍໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍການສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ປູກ ຫຼື ຟື້ນຟູ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງ. ບົນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກແຮງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ, ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປີດກວ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປວງຊົນທັງຊາດ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ໃນຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄື ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຫັນ ປ່ຽນພຶດຕິກໍາ ແລະ ຈິນຕະນາການ ຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນການພັດທະນາທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຍາວນານ. ທັງໝົດນີ້ ກໍເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງປະເທດລາວໃຫ້ເປັນປະເທດສີຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໜ່ວຍໂລກນີ້. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ໂລກມີພຽງໜຶ່ງດຽວ” (ONLY ONE EARTH)ໃຫ້ກາຍເປັນໂລກທີ່ປອດໄພ, ເປັນໂລກທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໜ້າຢູ່.

ຂ່າວລາວ