ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊ້ຽນ

ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊ້ຽນ

ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊ້ຽນ

ຄ່າເເຮງຂັ້ນຕໍ່າ ເເລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ (ASEAN)

ຄ່າເເຮງຂັ້ນຕໍ່າໃນ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ

1. ສິງກະໂປ 21,345,000 ກີບ/ເດືອນ

2. ບູຣໄນ 9,960,000 ກີບ/ເດືອນ

3. ອິນໂດເນເຊຍ 6,660,000 ກີບ/ເດືອນ

4. ຟິລິບປິນ 5,175,000 ກີບ/ເດືອນ

5. ໄທ 4,695,000 ກີບ/ເດືອນ

6. ມາເລເຊຍ 4,365,000 ກີບ/ເດືອນ

7. ກຳປູເຈຍ 3,255,000 ກີບ/ເດືອນ

8. ຫວຽດນາມ 2,250,000 ກີບ/ເດືອນ

9. ມຽນມາ 1,350,000 ກີບ/ເດືອນ

10. ລາວ 1,300,000 ກີບ/ເດືອນ

 

(ໝາຍເຫດ ສໍາລັບ ປະເທດລາວ ຂໍ້ມູນ ແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການໃໝ່ ເລກທີ 829/ຫສນຍ ຈາກ 1.100.000 ກີບ ມາເປັນ 1.300.000ກີບ ຈະປັບຄັ້ງທີ 01 ປັບຂຶ້ນ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/8/2022 ຄັ້ງທີ 02 ປັບຂຶ້ນຕື່ມ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/5/2023)

ນີ້ກໍຄື ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ:

1. ລາວ 12.80 %

2. ມຽນມາ 12.63 %

3. ໄທ 7.10 %

4. ກຳປູເຈຍ 6.30 %

5. ສິງກະໂປ 5.40 %

6. ຟິລິບປິນ 5.40 %

7. ອິນໂດເນເຊຍ 3.55 %

8. ບຣູໄນ 3.20 %

9. ຫວຽດນາມ 2.8 %

10. ມາເລເຊຍ 2.30 %

ທີ່ມາ:

1.ອັດຕາເງິນເຟີ້ ASEAN Skyline, Trading Economics

2.ຄ່າເເຮງຂັ້ນຕໍ່າ

ຂ່າວລາວ