ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຄົນໃໝ່

ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຄົນໃໝ່

ຂ່າວດ່ວນ

ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຜູ້ໃໝ່

ການລົງຄະແນນສຽງ

ຂໍໃຫ້ທ່ານ ປາບປາມ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢ່າງເດັດຂາດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິຍານໄວ້ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ມື້ນີ້

ຂໍໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຂ່າວລາວ