ແຈ້ງການໃຫມ່…ການຈ່າຍເງິນ MoneyGram ແມ່ນຍັງໃຫ້ຈ່າຍເປັນເງິນໂດລາຄືທີ່ຜ່ານມາ

ແຈ້ງການໃຫມ່…ການຈ່າຍເງິນ MoneyGram ແມ່ນຍັງໃຫ້ຈ່າຍເປັນເງິນໂດລາຄືທີ່ຜ່ານມາ

ແຈ້ງການ! ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram ແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍເປັນເງິນໂດລາຄືທີ່ຜ່ານມາ

ເຖິງ: ບັນດາພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ, ຫ້ອງແລກປ່ຽນ ທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ແລະ ບັນດາຮ້ານຕົວແທນຍ່ອຍ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram.

ເລື່ອງ: ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.

ຂ່າວລາວ