ວິທີການຊື້ ພັນທະບັດ ດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ ( ໄຂຂໍ້ສົງໃສ ຊື້ຢູ່ໃສ ເຮັດແນວໃດ ປະຊາຊົນຊື້ໄດ້ບໍ່? )

ວິທີການຊື້ ພັນທະບັດ ດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ ( ໄຂຂໍ້ສົງໃສ ຊື້ຢູ່ໃສ ເຮັດແນວໃດ ປະຊາຊົນຊື້ໄດ້ບໍ່? )

ວິທີການຊື້ ພັນທະບັດ ດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ ( ໄຂຂໍ້ສົງໃສ ຊື້ຢູ່ໃສ ເຮັດແນວໃດ ປະຊາຊົນຊື້ໄດ້ບໍ່? )

ການຊື້ພັນທະບັດເເມ່ນຕ່ຳສຸດ ແມ່ນ 100.000 ກີບ, ບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2 ຕື້ກີບ, ນິຕິບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ຕື້ກີບ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບເງິນຝາກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຊື້ພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຕ້ອງການຢາກຊື້ພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດດີ? ມີຄົນມາແນະນຳວິທີການແລ້ວ!! ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Niknalong Panekeo ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດໄວ້ວ່າ:

1. ບັດປະຈຳຕົວ/ພາສປອດ/ສຳມະໂນຄົວ (ຕາມຄວາມສະດວກວ່າຈະເອົາໂຕໃດ) ເເຕ່ຂອງແທ້;

2. ເລກບັນຊີເງິນກີບຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຮົາໄປຊື້;

3. ເມື່ອໄປຮອດທະນາຄານ ໃຫ້ກົດເອົາບັດຄິວ ແລະ ແບບຟອມກັບພະນັກງານທີ່ຢືນຕ້ອນຮັບຢູ່ນັ້ນເລີຍ;

4. ຂຽນລາຍລະອຽດຕາມແບບຟອມຊື້ພັນທະບັດໃບດຽວ ຂຽນກະງ່າຍໆ;

5. ໃນແບບຟອມທຸລະກຳໂອນເງິນ ໃສ່ຈຸດປະສົງວ່າຊື້ພັນທະບັດ ເມື່ອຂຽນແລ້ວກໍຢື່ນເອກະສານແບບຟອມ2 ໃບ ກັບບັດປະຈຳຕົວ… ນັ່ງຖ້າບຶດໜຶ່ງ ແລ້ວກໍຈະໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນມາ;

6. ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຊື້ແບບງ່າຍໆ ພຽງເທົ່ານີ້ ທ່ານກໍສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງພັນທະບັດດອກເບ້ຍ 20% ໄດ້ສະບາຍ.

#ສໍາລັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍມີ:

1. ທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

2. ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ

3. ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ

4. ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ

5. ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ທະນາຄານ ເອັສທີ

6. ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ

7. ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດຈີນ

8. ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ ຫວຽດ

#ພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ອອກຈຳໜ່າຍມີຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

– ຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (ບໍ່ເປັນພັນທະບັດໃບເຈ້ຍ, Script less) ທີ່ມີການເກັບຮັກສາໄວ້ນຳ ສູນຮັບຝາກຫຼັກ ຊັບຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ຜູ້ຊື້ພັນທະບັດ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງພັນທະບັດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ (BOL Bill Certificate) ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ (ແບບຕົວຢ່າງໄດ້ຄັດຕິດມາ ພ້ອມນີ້). ພັນທະບັດ ທຫລ ແມ່ນ ມີອາຍຸຄົບກໍານົດ 06 ເດືອນ, ບໍ່ສາມາດປ່ຽນມືໄດ້;

– ອັດຕາດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ, ຊໍາລະຕອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄັ້ງດຽວ ເມື່ອຄົບກຳນົດອາຍຸໄຖ່ຖອນ, ມູນຄ່າຈ່າຍ ຝ່າຍພັນທະບັດຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ 100.000 ກີບ (ໜຶ່ງແສນກິບ). ບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2.000.000.000 ກີບ (ສອງຕື້ກີບ); ນິຕິບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10,000,000,000 ກີບ (ສິບຕື້ ກີບ)

-ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຊື້ພັນທະບັດ ແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ I ປີຂື້ນໄປ; ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບເງິນຝາກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຊື້ພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ

– ໄລຍະເວລາຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທຫລ, ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຕາມເວລາໃຫ້ບໍລິການ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຢູ່ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານຕົວແທນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຂ່າວລາວ ສາລະໜ້າຮູ້