ປະຊາຊົນລວມເຖິງນັກລົງທຶນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດ ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນກີບ ຍ້ອນເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງໄວວາ

ປະຊາຊົນລວມເຖິງນັກລົງທຶນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດ ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນກີບ ຍ້ອນເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງໄວວາ

ສະຖານະການຕອນນີ້ ປະຊາຊົນລວມເຖິງນັກລົງທຶນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນກີບ ເນື່ອງຈາກເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງໄວວາເມື່ອອັດຕາເງິນເຟີ້ພຸ່ງທະຍານສູງຂຶ້ນນັບແຕ່ຊ່ວງຕົ້ນປີ 2022.

ສະນັ້ນ, ຄົນເລົ່ານັ້ນຈຶ່ງນໍາເອົາເງິນກີບໄປແລກປ່ຽນເອົາເງິນຕາ ແລະ ສິນຊັບອື່ນໆເພື່ອເກັບໄວ້ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນເງິນຕາໃນລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ.

ຂໍສະເໜີບາງວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍດຶງອັດຕາເງິນເຟີ້ລົງຈາກທີ່ດີດຕົວຂຶ້ນສູງສຸດໃນຮອບສິບປີລົງເທື່ອລະຫນ້ອຍ. ວິທີການທີ່ນໍາສະເໜີນີ້ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນທີ ແລະ ຈະເຫັນຜົນໃນໄລຍະສັ້ນ.

ຖ້າທຸກພາກສ່ວນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນລົງມືປະຕິບັດຢ່າງເປັນຂະບວນການ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ ທີມງານເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະຂ້າມຜ່ານວິກິດການຄັ້ງນີ້ໄປໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ການຮັກຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງສະກຸນເງິນຂອງປະເທດຕ້ອງເປັນບຸລິມະສິດຫຼັກ. ຖ້າຊັກຊ້າ, ວິກິດການເງິນເຟີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພິງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແທນທີ່ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດ.

ປັນຫາເງິນເຟີ້ຍັງຄົງເປັນປັນຫາທົ່ວໂລກທີ່ລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດພະຍາຍາມແກ້ ເຮົາລອງມາເບີ່ງວ່າປະເທດຕ່າງໆ ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ແບບໃດແດ່?

1) ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຈຳເປັນ ໂດຍການກຳນົດລາຄາຂັ້ນສູງ

2) ໃຊ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບເຄັ່ງຄັດ ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ ເພື່ອຫລຸດການປ່ອຍສິນເຊື່ອພະຍາຍາມຫລຸດປະລິມານເງິນ

3) ນະໂຍບາຍການເງິນຮັດກຸມ ຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດເພື່ອຫລຸດການຂາດດຸນງົບປະມານ

4) ນະໂຍບາຍເພີ່ມການສະຫນອງ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມການແຂ່ງຂັນ

5) ຄວບຄຸມເງິນຄ່າແຮງ ບໍ່ໃຫ້ຄ່າແຮງງານສູງເກີນໄປ

6) ເພີ່ມອາກອນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍເຊັ່ນ ເຫລົ້າ ຢາສູບ ແລະ ສິນຄ້າແບຣນເນມ

ກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ເງິນເຟີ້ເກີດມາຈາກຕົ້ນທືນການຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຄ່າເງີນທີ່ອ່ອນຄ່າ ດັ່ງນັ້ນ ນະໂຍບາຍທີ່ກ່າວມາທຸກອັນອາດໃຊ້ບໍ່ໄດ້. ຕົ້ນທືນການຜະລິດທີ່ກ່າວເຖີງແມ່ນເກີດຈາກລາຄານໍ້າມັນທີ່ປັບຕົວຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທືນການຜະລິດສູງລວມເຖີງຄ່າຂົນສົ່ງ ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເພີ່ງພານໍາມັນຈາກຕ່າງປະເທດ ປັນຫານເງິນເຟີ້ຈາກຕົ້ນທືນແກ້ຍາກໃນໄລຍະສັ້ນເພາະປັດໄຈການຜະລິດ (ນໍ້າມັນ) ບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວຕ້ອງຫັນມາໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນລົດໄຟຟ້າ ເຊີ່ງລາຄາລົດໄຟຟ້າຍັງແພງ ແຕ່ໄລຍະຍາວລາຄາຕ້ອງລົງມາອີກ ແລະ ມີປະສີດທິພາບຫລາຍກວ່າເກົ່າ ອາດຈະເສີມໂດຍການຫລຸດອາກອນລົົງໄປອີກ. ອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນປັນຫາທີ່ແກ້ຍາກເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕ້ອງໃຊ້ນະໂຍບາຍປ່ອຍໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນຕາໄດ້ກວ້າງກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກການແຊກແຊງໃຊ້ເງີນຕາຫລາຍ ເຖີງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນອ່ອນຄ່າຫລາຍໃນໄລຍະສັ້ັນແຕ່ໄລຍະຍາວຈະປັບຕົວເຂົ້າຫາຈຸດສົມດຸນເອງເນື່ອງຈາກ ຈະມີການນຳເຂົ້າຫລຸດລົງ (ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈະແພງຂື້ນ ຄົນຈະເດີນທາງໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າແພງ ແລະ ຊະລໍການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ) ໃນທາງກັບກັນຄົນຕ່າງປະເທດຈະເບີ່ງວ່າສິນຄ້າຈາກລາວຈະຖືກລົງ (ນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວລາວຫລາຍຂື້ນ) ແລະ ດຸນການຊໍາລະຈະປັບເຂົ້າຫາຈຸດສົມດຸນເອງ (ການຂາດແຄນເງິນຕາກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫລຸດລົງ) ວິທີການປ່ອຍໃຫ້ເງິນເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫລາດຫລາຍຂື້ນຈະເຮັດທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລະຍະສັ້ນ ແຕ່ໄລຍະຍາວຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບການຄ້າ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ສາເຫດຂອງເງີນເຟີ້ມາຈາກລາຄາສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການສູງຂື້ນ ສາເຫດທີ່ລາຄາສູງເພາະວ່າອຸປະສົງ Demand ຄືຄົນຕ້ອງການສິນຄ້າຫລາຍ ມັນກໍເລີຍເປັນເຫດໃຫ້ລາຄາແພງ

ໃນເມື່ອລາຄາເເພງແລ້ວ ມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງເງີນຫຼຸດລົງ ຍົກຕົວຢ່າງຄື ປີກ່ອນເຮົາເຄີຍຊື້ເສື້ອ ລາຄາ 50.000 ກີບ ປີຕໍ່ມາເຮົາຊື້ 100.000 ກີບ ສິນຄ້າຊະນິດດຽວກັນ ສະເເດງວ່າເຮົາໄດ້ຈົກເງີນໃນກະເປົ໋າເພີ້ມອີກ 50.000 ກີບ ແມ່ນບໍ?

ອີກສາເຫດໜຶ່ງ ແມ່ນຜູ້ຄົນມີແຕ່ບໍລິໂພກສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ໂດຍທີ່ບໍ່ຜະລິດສິນຄ້າເອງ ເຮັດໃຫ້ເງິນໄຫລອອກນອກຕະຫລອດ.

ຂ່າວລາວ ສາລະໜ້າຮູ້