ແຈ້ງການດ່ວນ…ກຳນົດເອົາສະກຸນເງິນກີບຈ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ MoneyGram

ແຈ້ງການດ່ວນ…ກຳນົດເອົາສະກຸນເງິນກີບຈ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ MoneyGram

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາຮ້ານຕົວແທນຍ່ອຍຊາບ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຈ່າຍເງິນກີບໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGranm ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1.ທຸກຮ້ານຕົວແທນບ່ອນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram) ແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍເປັນສະກຸນເງິນກິບໃຫ້ກັບລູກຄ້າຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງລູກຄ້າກ່ອນການດໍາເນີນລາຍການໃນລະບົບໂອນເງີນດ່ວນ DeltWorks,

2. ການນໍາໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາຂາຍສະກຸນໂດລາທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ນໍາ ໃຊ້ສະບັບລ່າສຸດໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ແຈ້ງຜ່ານ website: www.bcel.com.lu ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີດັ່ງນີ້:

– ກໍລະນີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGrarm ກ່ອນເວລາທີ່ປະກາດໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນລຶ້: ກ່ອນ 08:30 AM ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາຂາຍສະກຸນເງິນໂດລາຂອງມື້ວານ ເພື່ອແລກປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຈ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

-ກໍລະນີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGrum1 ພາຍຫຼັງທີ່ມີການປະກາດນໍາໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາຂາຍສະກຸນໂດລາທີ່ໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນນັ້ນເລີຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຈ່າຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, ຊຶ່ງບັນດາຮ້ານຕົວແທນຍ່ອຍຈະຕ້ອງເຂົ້າເບິ່ງການປະກາດນໍາໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນໃນຊ່ວງ ເວລາ 08:30 – 8:30 AM ແລະ ແຕ່ລະຊ່ວງໄລຍະເວລາ,

-ກໍລະນີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGrarm ວັນເສົ້າ-ອາທິດ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາຂາຍສະກຸນໂດລາທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນວັນສຸກ.

3, ໃຫ້ບັນດາຮ້ານຕົວແທນບ່ອຍແຈ້ງເລກບັນຊີກະແສລາຍວັນສະກຸນເງິນກີບທີ່ອອກຊື່ຕາມໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼືບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດທີ່ອອກຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ (ສະເພາະຮ້ານທີ່ບໍ່ມີບັນຊີກະແສລາຍວັນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບ) ມາຍັງສາຂາທີ່ຕົ້ນຂຶ້ນກັບ, ສໍາລັບຕົວແທນຍ່ອຍທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງແມ່ນແຈ້ງມາຍັງຂະແຫນງໂອນເງິນດ່ວນກ່ອນວັນທີ 15/06/2022, ກະກຽມເງິນສົດທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບໄວ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ແຕ່ລະຕົວແທນບ່ອນທີ່ມີທຸລະກໍາຕ້ອງປະກອບຂໍ້ມູນແບບຟອມສະເຫນືອອນລາຍປະຈໍາວັນລົງໃນລະບົບອັບໂຫຼດເອກະສານໂອນເງິນດ່ວນ.

4. ການໂອນເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram ໃຫ້ກັບບັນດາຮ້ານຕົວແທນຍ່ອຍທີ່ມີ ທຸລະກຳແມ່ນເປັນສະກຸນເງິນກີບທັງໝົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນນັບແຕ່ວັນທີ 21/06/2022.. ເປັນຕົ້ນໄປ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.

ຂ່າວລາວ