ເລີ່ມເປີດຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

ເລີ່ມເປີດຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ

ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເປີດຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 1 ໃນວົງເງິນຈຳໜ່າຍທັງໝົດ 5.000 ຕື້ກີບ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ 9 ແຫ່ງ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຄື: ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ລາວມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານ ພົງສະ ຫວັນ, ທະນາຄານ ເອສທີ, ທະນາຄານ BIC, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ (ICBC).

ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການອອກພັນທະບັດ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ໄດ້ມີໂອກາດລົງທຶນໃນປະເພດຫລັກຊັບທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີ, ພ້ອມທັງ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ເງິນຕາຂອງປະເທດເຮົາ.

ພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ອອກຈຳໜ່າຍມີຄຸນລັກສະນະຕົ້ນຕໍຄື: ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (ບໍ່ເປັນພັນທະບັດໃບເຈ້ຍ, Script less) ທີ່ມີການເກັບຮັກສາໄວ້ນຳສູນຮັບຝາກຫລັກຊັບຂອງ ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ, ຜູ້ຊື້ພັນທະບັດ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຖືຄອງພັນທະບັດ ຫລື ເອີ້ນວ່າ (BOL Bill Certificate) ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ.

ພັນທະບັດ ທຫລ ແມ່ນ ມີອາຍຸຄົບກໍານົດ 6 ເດືອນ, ບໍ່ສາມາດປ່ຽນມືໄດ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ, ຊຳລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄັ້ງດຽວ ເມື່ອຄົບກຳນົດອາຍຸໄຖຖອນ, ມູນຄ່າຈຳໜ່າຍພັນທະບັດຕ່ຳສຸດ ແມ່ນ 100.000 ກີບ, ບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2 ຕື້ກີບ, ນິຕິບຸກຄົນສາມາດຊື້ໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ຕື້ກີບ, ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂຊື້ພັນທະບັດ ແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ 1 ປີຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບເງິນຝາກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຊື້ພັນທະບັດດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວລາວ